ThaiAiTi Họ đến với mình vì điều gì thì sẽ ra đi vì điều đó.    Họ đến với mình vì điều gì thì sẽ ra đi vì điều đó.

Không có nhận xét nào: