CEO Thabidu, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết